วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 1

ปรมนิเทศการเรียนการสอนภาคเรียนที่1 วิชา  ARTD3302 Graphic Design on Packaging
การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

1.อาจารย์ให้เข้าไปประเมิณการวิจัยออกแบบบรรจุภัณฑ์ OTOP สินค้าอำเภอต่างของจังหวัดชัยนาท
ที่อาจารย์ได้ทำวิจัยมาตามลิ้งเว็บ http://chainatotop.blogspot.com/p/blog-page_29.html

2.พูดถึงเรื่องการออกแบบที่ดี มีจรรยาบรรของนักออกแบบ ไม่ลอกงานใคร และลิขสิทธิ์

3.ชี้แจงเรื่องข่าวการออกแบบ และให้นักศึกษา หาข่าวออกมารายงานหน้าชั้นมาคนล่ะ 1 เรื่อง
ตามเว็บไซต์ https://www.pinterest.com/


และ http://www.thedieline.com


3.อาจารย์ในนักศึกษาแบ่งกลุ่ม 8 กลุ่ม กลุ่มล่ะ 5-6 คน จับฉลากเลือกอำเภอในจังหวัดชัยนาทเพื่อออกแบบงานบรรจุภัณฑ์ในอำเภอนั้นๆและศึกษาเกี่ยวกับสินค้าที่จะมาทำการออกแบบ

4.ชี้แจงเรื่องงาน : ให้นักศึกษาหาความหมาย ของกราฟฟิก การออกแบบกราฟฟิก และ การออกแบบกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์ สรุปมาและอ้างอิงให้ถูกต้อง และต้องหาจากหนังสือ อย่างน้อย 1 เล่ม ถ่ายรูปมาอ้างอิง ลงในบล็อคของตัวเอง 

5.อาจารย์แนะนำโปรแกรมที่ใช้ในการเรียนก็คือ Sketch Up , Photoshop, illustrator , CorelDraw แนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่จะต้องนำมาใช้ในการศึกษาการออกแบบร่างแบบสเก็ตในชั่วโมงการเรียน ฝึกฝนการร่างแบบ  เช่น ดินสอ 2B ปากกา สมุดบันทึก สมุดสเก็ต กระดาษA4 วงเวียน แผ่นยางรองตัด สายวัด คัตเตอร์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น